Cây trúc tươi và khô

Giá bán: 20,000

Cây trúc khô trang trí
Cây trúc tươi và khô

Giá bán: 20,000